1. سمیرا شمشیری , محمدحسین محمودی قرائی , پروانه ابریشم چی , ارزیابی آلودگی خاکهای منطقه افیولیتی رباط سفید (خراسان رضوی) , پژوهشهای محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۰۱۷-۷
 2. علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مریم شوریابی , بر همکنش اثرات شوری و سالیسیلیک‌اسید بر جوانه‌زنی، رشد و برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) , پژوهش های حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۰۱۵-۹
 3. حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , مرضیه بهادران , فریبا نوعدوست , بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii، گیاه بومی ایران , پژوهش های گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰۱۵-۲
 4. مریم خداشناس سیوکی , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , پاسخ های مرفولوژی و فنولوژی Stipa turkestanica، Melica persica و Elymus elongatus به تغییرات میکروکلیما در فصل رویش , مرتع , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۱۶-۹
 5. پروانه ابریشم چی , مهرانگیز خواجه کرم الدینی , ریحانه هوشیارسرجامی , آرزو ذاکر , جواد اصیلی , حسن پرسا , رضا ظریف , تأثیر ضدّمیکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی-حلقی , دنیای میکروب ها , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۱۶-۶
 6. مرضیه بهادران , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی , زیست شناسی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۲۰۱۵-۱
 7. آسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Karshfha) و اثر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه برموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov.) , پژوهش های گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰۱۴-۱۲
 8. سمیرا صمیم پور , فرهنگ حداد , پروانه ابریشم چی , محمد رضا قوام نصیری , اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای , پژوهش های زعفران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲
 9. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , امیر آوان , تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی , علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰
 10. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، صفات رشد و برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی دو رقم نخود (Cicer arietinum. L) در شرایط تنش خشکی , پژوهش های حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰
 11. ژاله حسانی نوقابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus) , زیست شناسی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷
 12. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.)) , پژوهش های حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 13. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حصان ساکنی , بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی , پژوهش های حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲
 14. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹
 15. مریم شوریابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی , تنش های محیطی در علوم زراعی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷
 16. راضیه رستمی , پروانه ابریشم چی , مهرداد لاهوتی , القای کالوس و باززایی گیاه از کشت مریستم سیب زمینی , علوم-دانشگاه خوارزمی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶
 17. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری , پژوهش های حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 18. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو , زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱
 19. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , بررسی تاثیر زمان برداشت بر فعالیت ضد باکتریایی برگ گیاه نوروزک , علوم-دانشگاه خوارزمی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹
 20. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹
 21. اعظم مقام نیا , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی , مرتع , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶
 22. ایران مختاری , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری , زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵
 23. اسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , اثر آللوپاتی عصاره گیاه درمنه خراسانی ( . Podl khorassanica Artemisia ) بر جوانه زنی، رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis) , علوم - شهید چمران اهواز , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۲۰۰۹-۴
 24. راضیه رستمی , پروانه ابریشم چی , مهرداد لاهوتی , بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی , علوم - شهید چمران اهواز , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱
 25. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L) , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶
 26. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , علی رمضانی , تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان , تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲
 27. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , رضا فرهوش , حمید اجتهادی , بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 28. فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲
 29. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری , زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲