1. علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مریم شوریابی , بر همکنش اثرات شوری و سالیسیلیک‌اسید بر جوانه‌زنی، رشد و برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۷۸-۹۴
 2. مریم خداشناس سیوکی , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , پاسخ های مرفولوژی و فنولوژی Stipa turkestanica، Melica persica و Elymus elongatus به تغییرات میکروکلیما در فصل رویش , مرتع , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۵۷-۲۶۷
 3. پروانه ابریشم چی , مهرانگیز خواجه کرم الدینی , ریحانه هوشیارسرجامی , آرزو ذاکر , جواد اصیلی , حسن پرسا , رضا ظریف , تأثیر ضدّمیکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی-حلقی , دنیای میکروب ها , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۱۵-۲۲۵
 4. مرضیه بهادران , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱-۱۴
 5. آسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Karshfha) و اثر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه برموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov.) , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۴۳-۲۵۶
 6. سمیرا صمیم پور , فرهنگ حداد , پروانه ابریشم چی , محمد رضا قوام نصیری , اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای , پژوهش های زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۶۷-۱۷۶
 7. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , امیر آوان , تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۳۸۳-۳۹۳
 8. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، صفات رشد و برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی دو رقم نخود (Cicer arietinum. L) در شرایط تنش خشکی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۹۹-۱۱۰
 9. ژاله حسانی نوقابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus) , زیست شناسی گیاهی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱-۱۴
 10. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.)) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۸۱-۹۸
 11. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حصان ساکنی , بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۷-۳۰
 12. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۲۳-۲۳۴
 13. مریم شوریابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۴۱-۵۴
 14. راضیه رستمی , پروانه ابریشم چی , مهرداد لاهوتی , القای کالوس و باززایی گیاه از کشت مریستم سیب زمینی , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۰۱۱-۱۰۳۲
 15. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 16. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۷۰۷-۷۱۷
 17. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , بررسی تاثیر زمان برداشت بر فعالیت ضد باکتریایی برگ گیاه نوروزک , علوم-دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۳۴۳-۳۵۶
 18. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۴۷۴-۴۸۵
 19. اعظم مقام نیا , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی , مرتع , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۳۰۸-۳۱۹
 20. ایران مختاری , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۶۲-۷۲
 21. اسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , اثر آللوپاتی عصاره گیاه درمنه خراسانی ( . Podl khorassanica Artemisia ) بر جوانه زنی، رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis) , علوم - شهید چمران اهواز , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۷۸-۹۲
 22. راضیه رستمی , پروانه ابریشم چی , مهرداد لاهوتی , بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی , علوم - شهید چمران اهواز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱۱۷-۱۲۹
 23. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۸۹-۹۰
 24. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , علی رمضانی , تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان , تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۲۹-۱۴۱
 25. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , رضا فرهوش , حمید اجتهادی , بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۲۸۵-۲۹۴
 26. فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲
 27. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری , زیست شناسی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۳۷۵-۳۷۵